Phone 022-82001489 | Fax 022-2006157 | Email : smk_yapariaktripa@yahoo.com

SMK YAPARI AKTRIPA BANDUNG

Juara ke 2 Lomba Film

Multimedia SMK Yapari-Aktripa memenangkan juara ke 2 lomba film FLS2N 2017